Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • uitgever: Drs. Joost van der Laan en J.W. van der Laan Marketing & Logistiek BV
  • webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
  • inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebonden aan voorwaarden. Uitgever besteedt uiterste zorg aan de samenstelling van deze webpagina. Door het verkrijgen van toegang tot deze webpagina en het hierin opgenomen materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Algemene informatievoorziening. U bent verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op grond van informatie op deze webpagina, alsmede voor het gebruik van die informatie. U kunt aan de informatie op deze webpagina geen rechten ontlenen. Deze webpagina dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inspanningsverplichting. Uitgever spant zich in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Inhoud webpagina. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruik bedoeld.

Intellectuele rechten. De inhoud van deze webpagina, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij de uitgever of haar licentiegevers.

De informatie op deze webpagina mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is u conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Gelinkte webpagina’s. Informatie op webpagina’s waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door de uitgever onderzocht of geanalyseerd. Uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige webpagina’s die gelinkt zijn aan deze webpagina.

Een link naar een andere webpagina is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze webpagina gelinkte webpagina’s vindt op eigen risico plaats. Uitgever aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Uitgever behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze webpagina op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid. Uitgever spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze webpagina op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Uitgever kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de webpagina.

Externe bronnen. Bepaalde informatie is afkomstig van externe bronnen. Uitgever wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af uit hoofde van niet-nakomen van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze webpagina, ongeacht of externe bronnen zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Toegang tot de website. De uitgever behoudt zich het recht voor om u toestemming te ontzeggen om deze website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Vrijwaring. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Raadpleeg uw arts. Deze webpagina gaat over een gezonde levensstijl. Met betrekking tot uw medicijngebruik dient u altijd uw reguliere geneesheer te raadplegen en dit gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg. Met betrekking tot het stellen van diagnoses: de informatie die uitgever gebruikt is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen.

De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnoses dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. De informatie van deze webpagina en eventuele consulten zijn aanvullend op de reguliere behandeling en niet vervangend.